İşkur Meslek Edindirme Kursları ve İş İlanları Arayın. !
ISKUR En Yeni İlanlar (İlan Detayları İçin Kurs ve Talep Numaralarına Tıklayın.)
print this page

Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Personel İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Personel Alım İlanı 2015


T.C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Ve Kadrolu 2 Mimar, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Elektronik Haberleşme Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi Ve 8 Bilgisayar Mühendisi Toplam 15 Kamu Personel İlanı Yayınlandı 2015.

Başvurular:
9 Mart 2015 - 13 Mart 2015 Tarihleri Arasında Yapılacak.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI
1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına KADROLU ve SÖZLEŞMELİ statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2014 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartları taşımak
Türk Vatandaşı olmak,
İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 13 Mart 2015 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (13 Mart 1997 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (13 Mart 1980) tarihi ve sonrası doğumlu olanlar)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
b) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
c) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d) Merkezi sınavdan EK-1’de belirtilen asgari puanı almış olmak,
e) Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
şartları aranır.
3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
c) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da genel ağ çıktısının örneği,
ç) EK-1 tablosunda belirtilen özel şartlara ait belgeler ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 09 Mart 2015 – 13 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
4. SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava her unvan ve branş için ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı adayların bilgileri www.egm.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav Emniyet Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Ayrıca sözlü ve/veya uygulamalı sınavda tercih edilecek teknik yeterlilikler aşağıda sıralanmış olup; söz konusu belgeler sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınav esnasında istenilebilecektir.
Bilgisayar Mühendisi unvanı için;
* .NET Framework 4.5 kütüphanesini iyi derecede bilmek
* Kod Paylaşım Sistemlerini (TFS, Tortoise vb.) kullanmış olmak
* En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek
* .NET WPF teknolojisini bilmek
* ASP.NET MVC teknolojisini bilmek
*Java programlama dili teknolojilerini bilmek
*ASP.NET Web Forms bilmek
*WCF ve WF hakkında bilgi sahibi olmak
*Entity Framework kullanmış olmak
*MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı teknolojileri üzerinde yazılım geliştirmiş olmak
*Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak
*Microsoft MCP sertifikasına sahip olmak
Elektronik-Haberleşme Mühendisi unvanı için;
*Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Metro Ethernet, Dinamik Yönlendirme Protokolleri (BGP, ISIS, LDP,OSPF vb), Active Directory ve IEEE 802.1X gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
*IP Telefon ve IP Kamera sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
*CCNP sertifikasına sahip olmak
*Canlı yayın ve video streaming sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak
*İleri düzeyde MS Visio, MS Office, PHP, MySQL ve buna benzer proğram ve araçlar kullanarak iş süreçleri ile projeleri dökümante edebilmek
*ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları ve ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (belgelendirilmeli)
*Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, ESXİ,VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı için;
*Kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri (Telsiz ve Telsiz sistemleri, Uydu haberleşme Sistemleri, Santral-Switch teknolojileri vs.) ve teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
*Görüntüleme sistemleri (Video Kamera, CCTV, Şehir İzleme Sistemleri vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.
*Güvenlik Sistemleri (Kişi, Bina, Kampüs koruma sistemleri vs.) konusunda deneyim sahibi olmak.
*Ses, Görüntü ve Aydınlatma sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.
*Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
*Yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.
Elektrik Mühendisi unvanı için;
*İş deneyimine sahip olmak
*Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Elektrojen (Jeneratör) grupları tasarım, imalat, bakım-onarım ve servis konularında deneyim sahibi olmak.
*KGK (UPS-Kesintisiz Güç Kaynakları) ve Akümülatörler konusunda tasarım, imalat, bakım-onarım ve servis konularında deneyim sahibi olmak.
*Teknik Şartname, Proje ve teknik dokümanları hazırlama ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmak.
*Otomatik kontrol, PLC ve Güç Elektroniği konularında deneyimli olmak
* Yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek
5. KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazananlar belirlenecektir.
6. SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde sınavı yapan birime dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.
7. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen belge veya beyan ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI


İşkur Kamu İş İlanları, Kamu Kadrolu ve Sözleşmeli Memur Personel Alımı 2015.

Tarım Hayvancılık Bakanlığı 4B Personel ilanı

Tarım Hayvancılık Bakanlığı 4B Personel Alım İlanı 2015


T.C. Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 4B Sözleşmeli 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Veritabanı Uzmanı, 4 Yazılım Uzmanı, 1 Veritabanı Yöneticisi, 1 Güvenlik Yöneticisi, 1 Yazılım Yöneticisi Olmaz Üzere Toplam 10 Bilişim Personeli alım ilanı 2015.

Başvurular:
2 Mart 2015 - 17 Mart 2015 Tarihleri Arasında.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;
1-Ağ Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) CCNP sertifikasına sahip olmak,
c) CCSP, CCSA, CCSE, sertifikalarından birine sahip olmak tercih nedenidir,
d) Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.
e) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyici ürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi olmak tercih nedenidir,
h) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
2- Sistem Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)
a) En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk(üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,
c) Microsoft CertifiedSystemsEngineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
d) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, CertificationAutorithy, konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
e) VB, WMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.
3- Veritabanı Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)
a) En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 3 yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) MCSA SQL server sertifikasına sahip olmak,
c) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
d) XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
e) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,
a) MCSE Data Platform SQL Server sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
b) VMware, Hyper-V sanallaştırma platformlarında tecrübe sahibi olması tercih nedenidir.
4- Yazılım Uzmanı (4 kişi- Tam Zamanlı 2 kat)
a) .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
b) MCPD Developer 4 veya MCSD Web Applications sertifikasına sahip olmak,
c) XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Nesne yönelimli programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Yazılım metodolojileri ve yazılım süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Yazılım tasarım desenlerini etkin biçimde kullanabilmek,
g) Web servisleri (SOAP, REST, WCF) ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
h) Çok katmanlı (n-tier) mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) ASP.NET Web Forms ve/veya ASP.NET MVC kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
j) ADO.NET, Entity Framework konularında tecrübesi olmak,
k) 3. Parti .NET bileşenlerini (Devexpress, Telerik vs.) etkin biçimde kullanabilmek,
l) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
m) IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,
n) SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
o) MCSA SQL Server, MCSE Data Platform sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir.
5- Veritabanı Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)
a) En az 3000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) .NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
c) MCSA SQL Server, MCITP Database Administrator , MCITP Database Developer , MCITP Bussiness Intelligence Developer sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,
d) XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
e) UML tecrübesine sahip olmak,
f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,
h) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
i) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,
j) MCTS .NET Framework 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
k) MCTS Windows Server sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
l) Oracle 10g/11g veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir.
6- Güvenlik Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 3000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda Administrator olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
b) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
c) İşletim Sistemleri, Ağ ve Yazılım Güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,
d) ISO 27001 BGYS sertifikasının bir uygulanmasında aktif rol almış almak,
e) CCNP sertifikasına sahip olmak,
f) CCSA sertifikasına sahip olmak,
g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) CEH, CCSE, CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
i) CISSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
j) Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyici ürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi olmak tercih nedenidir,
k) Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.
7- Yazılım Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 katına Kadar)
a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
c) MCSD Web Applications veya MCSD Application Lifecycle Management sertifikalarına sahip olmak
d) UML tecrübesine sahip olmak,
e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
f) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak.
g) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
h) WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) MCSE Data Platform, MCSE Business Intelligence sertifikalarına sahip olmak tercih nedenidir,
k) MCSD Windows Store Apps sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
II-SINAV KONULARI
Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Başvurular; 02/03/2015 –17/03/2015 tarihleri arasında www.tarim.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu” nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 17/03/2015 tarihi akşam mesai bitimine kadar ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
IV- İSTENİLEN BELGELER
a) İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1 fotoğraf,
b) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),
c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
d) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
e) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ
a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katı kadar aday , en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.
b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.tarim.gov.tr sitesinde 23/03/2015 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
d) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yazılı sınav, 31/03/2015 tarihinde ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.
b) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri 07/04/2015 tarihinde www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 10 (on)’dur.
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
VIII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Kamuoyuna duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bakanlık Santral :0 312 287 33 60
Web :www.tarim.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi :0 312 287 33 60 / 2086
0 312 258 89 34
E-posta adresi : sinavtarim@tarim.gov.tr
İşkur Kamu İş İlanları, Kamuda Sözleşmeli Personel Alımı 2015.

İşkur Kamu İşçi Personel Alım İş İlanları

İşkur Kamu İşçi Personel Alım İlanları


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamuda Personel İşçi Alımı Açık İş İlanları Listesi.
İşkur Kamuda Kişisel Durumları Normal Olan Daimi Ve Geçici Süreli Çalışma Kamu Personel Alımları İş İlanları Sayfası.
Kamu İş İlanlarına Başvurabilmek İçin İşkur'a Üye Kaydınızın Olması Gereklidir. Her Kamu İş İlanının Farklı Başvuru Koşulları Vardır, Başvurmadan Önce Koşulları Taşıdığınızdan Emin Olunuz.

İŞKUR blog açık ilanlar

Başvurunuzu İnternet Üzerinden Yapabileceğiniz Gibi Bulunduğunuz İldeki İşkur Şubesinden De Başvuruda Bulunabilirsiniz. Başvurularda Adrese Dayalı Kimlik Sistemindeki Bilgiler Dikkate Alınır.

İş İlanları Detayları İçin Talep Numaralarına Tıklayınız.

Talep NoİşverenAdres MeslekSon BaşvuruAçık İş

00002617842

YOĞURTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YOĞURTLI BELDESİ /
24200 ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
09.03.20151

00002617346

YOĞURTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YOĞURTLI BELDESİ /
24200 ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

İş Makineleri Operatörü
09.03.20151

00002617345

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI.
AĞDACI MAH.
74100 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Beden İşçisi (Genel)
09.03.20153

00002617129

ALMUS ATAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ATAKÖY BELEDİYE BAŞK /
ALMUS
TOKAT /

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
09.03.20152

00002616976

TUNCA BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

TUNCA BELDESİ /
53400 ARDEŞEN
RİZE /

Ağır Kamyon Şoförü
09.03.20151

00002616926

CİMİTEKKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CİMİŞADİ MH. H.SALİH DEMİR CD. NO:65
REŞADİYE
TOKAT /

Kepçe Operatörü
09.03.20151

00002616606

KEÇİKALESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

Keçikalesi Kasabası
Selçuk Mah. Vatan Cad. No:2

51650 ALTUNHİSAR
NİĞDE /

Beden İşçisi (Genel)
09.03.20152

00002615883

MENEMEN BELEDİYE BŞK. (Kamu)

AHIHIDIR MAH ŞEHİT KEMAL CAD. NO:5
35660 MENEMEN
İZMİR /

Beden İşçisi (Genel)
09.03.201525

00002615741

DEVELİ OVASI SULAMA BİRLİĞİ (Kamu)

İBRAHİMAĞA MAH. CUMHURİYET CAD. NU:1/1
38400 DEVELİ
KAYSERİ /

Büro İşçisi
09.03.20151

00002612059

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

BELEDİYE BAŞKANLIĞI /
İMRANLI
SİVAS /

Beden İşçisi (Genel)
05.03.20152

00002610796

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KEMERKÖPRÜ MAH. ELMALIK SOKAK
74100 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Proje Yöneticisi
05.03.20151

00002609721

BOTAŞ BORU HATLARI AŞ. (Kamu)

DOĞALGAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
6530 ÇANKAYA
ANKARA /

Metal Teknolojisi Teknisyeni
04.03.20151

00002608267

ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DİKMEN CAD. İLKADIM MAH. DİKMEN /
ÇANKAYA
ANKARA /

Garson (Servis Elemanı)
02.03.20153

00002608252

ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DİKMEN CAD. İLKADIM MAH. DİKMEN /
ÇANKAYA
ANKARA /

Garson (Servis Elemanı)
02.03.20153

00002608132

HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. 10 NOLU SOKAK NO:7 HASANKADI/BARTIN
74400 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
02.03.20151

00002607019

BEYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAH. TEVFİK BAŞAKAR CAD. NO:8
67980 ZONGULDAK MERKEZ
ZONGULDAK /

Şoför-Yük Taşıma
02.03.20152

00002606858

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENS.MÜD. (Kamu)

ÇANAKKALE ASFALTI ÜZERİ KOYUNDERE MEVKİİ
35661 MENEMEN
İZMİR /

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
02.03.20151

00002605839

BEYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAH. TEVFİK BAŞAKAR CAD. NO:8
67980 ZONGULDAK MERKEZ
ZONGULDAK /

Beden İşçisi (Temizlik)
02.03.20156

İşkur İzmir Meslek Edindirme Açık Kursları

İşkur İzmir Meslek Edindirme Açık Kursları


Türkiye İş Kurumu İşkur İzmir İlinde İlan Edilmiş Ücretsiz Meslek Edindirme Açık Kursları Güncel Listesi. Tüm Kurslar Ücretsiz Olup Kursa Katılan Kursiyerlere Günlük 20 TL (İEP Kursları İçin 25 TL) Aylık Olarak Kursiyer Tarafından Açılan Hesaba Yatırılır. İşkur Mesleği Olmayanlara Meslek Edindirmek, Mevcut Mesleğinde İş Bulamayanlara Yeni Bir Meslek Edindirip İş Bulmasına Yardımcı Olmak İçin Mesleki Kurslar Düzenlemektedir.

İŞKUR blog açık ilanlar

Kurslara Katılabilmek İçin Kuruma Üye Olmanız, Sigortalı Olarak Çalışmıyor Olmanız Gereklidir. Kursa İnternet Üzerinden Kurs Numarasına Tıklayarak Başvurabileceğiniz Gibi İşkur Şubelerinden De Başvuruda Bulunabilirsiniz. Kurs Başvuru Yapmak İçin Üye Girişi Yapınız.


Kurs Numaralarına Tıklayarak Kurs Detaylarını Görebilirsiniz.

Kurs NoİlİlçeMeslekBaşlangıç TarihiSon Başvuru TarihiStatüKurs Türü

263481
İZMİRBORNOVAÇağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi07.09.201507.09.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

263558
İZMİRBORNOVAÇağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi02.11.201502.11.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

263479
İZMİRBORNOVAÇağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi11.08.201511.08.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

267690
İZMİRBORNOVAKağıt İmalat Makinesi Operatörü02.03.201502.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

266393
İZMİRKEMALPAŞADiğer Metal İşlemcileri02.03.201501.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268553
İZMİRBORNOVAKasiyer09.03.201508.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268503
İZMİRTORBALIAşçı Yardımcısı09.03.201503.03.2015AçılmışMEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ

269240
İZMİRGAZİEMİRÖn Muhasebeci16.03.201509.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268257
İZMİRGAZİEMİRMakineci (Dikiş)03.03.201502.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

263132
İZMİRKEMALPAŞAMontajcı (Kurgucu)02.03.201527.02.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268402
İZMİRBUCASoğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)04.03.201503.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268232
İZMİRKONAKİşletmeci 06.04.201531.03.2015AçılmışGİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

268383
İZMİRKONAKİşletmeci 01.06.201520.05.2015AçılmışGİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

268376
İZMİRKONAKİşletmeci 04.05.201527.04.2015AçılmışGİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

269180
İZMİRKEMALPAŞAMuhasebe Meslek Elemanı02.03.201527.02.2015Devam EdenİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

245563
İZMİRÇİĞLİİnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı09.03.201509.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

267614
İZMİRKONAKLojistik Operasyon Elemanı02.03.201528.02.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

267622
İZMİRKONAKLojistik Operasyon Elemanı02.03.201528.02.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268552
İZMİRBORNOVAReyon Görevlisi09.03.201508.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

269179
İZMİRGAZİEMİRSatış Destek Elemanı (Mörş) 16.03.201509.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

İşkur İstanbul Meslek Edindirme Açık Kurs İlanları

İşkur İstanbul Meslek Edindirme Açık Kurs İlanları


Türkiye İş Kurumu İşkur İstanbul İlinde İlan Edilmiş Ücretsiz Açık Meslek Edindirme Kursları Tablosu. İstanbul İlinde Güncel Mesleki Kurs İlanlarına Kuruma Kayıtlı Açık İşsizler Katılabilir. Her Kurs İçin Farklı Katılım Koşulları Vardır. Sigortalı Olarak Çalışanlar Kurslara Katılamıyor. İşkur Tarafından Açılan Tüm Kurslar Ücretsiz Olup 15 Yaşından Büyük Herkes Katılabiliyor.

İŞKUR blog açık ilanlar


Kurslara Katılanlara Günlük 20 TL Aylık Olarak Ödeniyor, İEP Kursları İçin 25 TL, TYP Toplum Yararına Programlar İçin Asgari Ücret Veriliyor. Kursa İnternet Üzerinden Başvuru Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gereklidir.


Kurs Numaralarına Tıklayarak Kurs Detaylarını Görebilirsiniz.


Kurs NoİlİlçeMeslekBaşlangıç TarihiSon Başvuru TarihiStatüKurs Türü

269207
İSTANBULATAŞEHİRÇağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi03.03.201503.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

269124
İSTANBULKAĞITHANEÇağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi09.03.201505.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

268743
İSTANBULPENDİKSekreter02.03.201502.03.2015Devam EdenİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268749
İSTANBULSULTANGAZİSekreter02.03.201502.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

265668
İSTANBULBAĞCILARHasta Danışmanı02.03.201502.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268702
İSTANBULTUZLAÖn Muhasebeci02.03.201502.03.2015Devam EdenİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

269119
İSTANBULMALTEPEÖn Muhasebeci02.03.201502.03.2015Devam EdenİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

238356
İSTANBULŞİŞLİHasta Kabul Görevlisi02.03.201528.02.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

240558
İSTANBULŞİŞLİHasta Kabul Görevlisi02.03.201528.02.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

240376
İSTANBULŞİŞLİHasta Kabul Görevlisi02.03.201528.02.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264854
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi25.05.201520.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264998
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi25.05.201519.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264997
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi25.05.201519.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264959
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi25.05.201519.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264964
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi29.05.201519.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264850
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi25.05.201518.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264835
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi25.05.201515.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264843
İSTANBULŞİŞLİMüşteri Temsilcisi25.05.201520.05.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

237339
İSTANBULKADIKÖYBilgisayar Programcısı02.03.201501.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

266169
İSTANBULBAKIRKÖYSatış Elemanı (Perakende)27.02.201527.02.2015AçılmışMEK/ÖZEL POLİTİKA

269197
İSTANBULÜMRANİYESatış Elemanı (Perakende)02.03.201502.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

268397
İSTANBULBÜYÜKÇEKMECEPlastik Enjeksiyon Üretim Elemanı02.03.201502.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

267367
İSTANBULÜSKÜDARElektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj02.03.201501.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

264791
İSTANBULBEYOĞLUİşletmeci 04.03.201502.03.2015AçılmışGİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

237118
İSTANBULKADIKÖYBilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı09.03.201508.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

237119
İSTANBULKADIKÖYBilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı02.03.201501.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

236366
İSTANBULKADIKÖYBilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı23.03.201522.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

237117
İSTANBULKADIKÖYBilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı16.03.201515.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

258564
İSTANBULKADIKÖYBilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı02.03.201501.03.2015AçılmışMEK/ÖZEL POLİTİKA

264275
İSTANBULKADIKÖYSeyahat Acentesi Satış Görevlisi30.03.201529.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

264273
İSTANBULKADIKÖYSeyahat Acentesi Satış Görevlisi02.03.201501.03.2015AçılmışMEK/ İSTİHDAM GARANTİLİ

268753
İSTANBULSULTANGAZİŞoför (Yolcu Taşıma)02.03.201502.03.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

269305
İSTANBULTUZLAMuhasebeci05.03.201505.03.2015Devam EdenİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

249623
İSTANBULATAŞEHİRBüro Memuru (İdari İşler)28.02.201528.02.2015AçılmışİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

269022
İSTANBULTUZLAErken Çocukluk Eğitim Elemanı/ Öğretmen Yardımcısı02.03.201502.03.2015Devam EdenİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
 
İŞKUR Blog Açık İş İlanları Meslek Edindirme Kursları İşkur İlanları | İşkur Resmi Sitesi Değildir. Sitemiz Özel İstihdam Bürosu Değildir. Kurs ve Kamu İş İlanları Arama Motoru Hizmeti Sunmaktadır.| RSS